بخش دوم کارگاه PLC

مدرس: استاد هوشمندان

رشته: فنی برق صنعتی

مقطع: کاردانی