درس: بخش یک رسم فنی برق

مدرس: استاد هوشمندان

رشته: فنی برق صنعتی

مقطع: کاردانی