واحد: برندسازی

مدرس: استاد فرزاد فرخی

مقطع کارشناسی