مدرس: استاد سارا عنبرستانی

درس: تاثیرات پرتوها و میدانهای مغنلطیسی

توضیحات: قسمت اول تا صفحه ۸۲ پی دی اف تا سر پیوست ها

رشته: H S E

Private File - Access Forbidden Private File - Access Forbidden