مدرس: استاد زینب پاکباز

درس: تحقیق در عملیات

کد درس۸۵۶۵

گروه درس ۹۷۱ مقطع کاردانی

Private File - Access Forbidden