مدرس: استاد کیانا خلیفه زاده

درس: تصفیه پسابهای صنعتی