درس: تفسیر موضوعی قرآن کریم

مدرس: استاد پریسا معروفخانی

مقطع: کارشناسی