مقدمه ای برای درس تفسیرموضوعی قرآن کریم

مدرس: استاد پریسا معروفخانی

درس: تفسیر موضوعی قرآن کریم

مقطع: کارشناسی