مدرس: استاد محمد احسنی خیابانی

درس: تکنولوژی تولید بیسکویت و کراکر

توضیحات: دانشگاه ایثارگران پارس دانشجویان عزیز لطفاًفصل های ذیل را مطالعه نمایند جلد یک کتاب فصل اول صفحه 6 الی 82 جلد دوم کتاب فصل اول صفحات 22 الی 27 و 34 الی 57 فصل دوم صفحه 85 الی 103 فصل سوم صفحه 149 الی 169 باتشکر

Private File - Access Forbidden