درس: تکنولوژی تولید شیرینی های سنتی (تر و خشک)

استاد: زهره حاسبی

رشته مهندسی فناوری صنایع شیرینی و شکلات

گروه درس 971

Private File - Access Forbidden