مدرس: استاد زهره حاسبی

درس: تکنولوژی تولید کیک و کلوچه

کد درس: 9669

کد گروه 971

رشته: دوره مهندسی فناوری صنایع غذایی – صنعت شکلات و شیرینی

Private File - Access Forbidden