تکنولوژی کیک و کلوچه

درس تکنولوژی کیک و کلوچه، رشته مهندسی فناوری صنایع شیرینی و شکلات،
استاد: زهره حاسبی گروه درس 971
Private File - Access Forbidden