مدرس: استاد سلیمه قاسمی

درس: حریق و سیستم های اطفاء

مقطع تحصیلی: کاردانی