درس: حسابداری شرکتهای سهامی

مدرس: استاد حمیدرضاصحرایی نژاد

رشته: حسابداری