فایل کتاب حسابداری شرکتها

مدرس: استاد حسین ابادی

رشته: حسابداری صنعتی

مقطع: کاردانی

توضیحات: از صفحه 1 تا 77 مربوط به درس حسابداری شرکتهای غیرسهامی یا تضامنی