مدرس: استاد محمد خوشه گل گروسی

درس:حسابداری شرکتهای غیر سهامی

مقطع : کاردانی حرفه ای

رشته: حسابداری

Private File - Access Forbidden