درس: زبان تخصصی حسابداری

مدرس: مرتضی جوادی

مقطع: کاردانی

رشته: حسابداری صنعتی