درس: حسابداری بهای تمام شده

مدرس: استاد فاطمه فرخی

مقطع: کاردانی

رشته: حسابداری