درس: حقوق بازرگانی پیشرفته

مدرس: استاد لادن احدی

رشته: حسابداری