حل تمرین

مدرس: استاد مرتضی جوادی

درس: زبان تخصصی

مقطع: کارشناسی