مدرس: استاد مرتضی جوادی

حل تمرین زبان عمومی

مقطع: کاردانی

هر دو کلاس.