درس: حوق مالکیت فکری

مدرس: استاد سید محسن قریشی

توضیحات: در فایل zip تعدای فایل ppt ,ppt وجود دارد.

Private File - Access Forbidden