جزوه درس اقتصاد خرد

مدرس: استاد شاهین علی محمدی

گروه درس: 982

مقطع: کاردانی

رشته”: حسابداری صنعتی