جلسه پنجم

درس: زبان فنی

مدرس: استاد الناز ارشادی