درس: انتقال حرارت

مدرس: استاد ماندانا آثار

رشته:  صنایع شیمیایی

مقطع: کارشناسی