مدرس: استاد عباس زاده

درس: روش تحقیق در شرکت های دانش بنیان