درس:ریاضیات و امار

مدرس: استاد محمدرضا عزیزی

مقطع و رشته:کاردانی بازرگانی حرفه ای