مدرس:استاد زینب پاکباز

درس: ریاضیات پیش دانشگاهی

کد درس ۱۲۳۸۰

گروه درس ۹۸۲

مقطع: کاردانی

Private File - Access Forbidden