نام درس: ریاضیات کاربردی

مدرس: استاد زینب پاکباز

کد درس ۱۲۳۳۷

گروه درس ۱۲۳۲

مقطع: کارشناسی