مدرس:استاد فاطمه پیوندی

درس های: ریاضی عمومی، ریاضی کاربردی، ریاضی و کاربرد آن در حسابداری کاردانی