مدرس: استاد زینب پاکباز

درس: ریاضی مهندسی

کد درس ۱۲۴۴۹

گروه درس ۹۸۱

رشته: مهندسی فناوری صنایع شیمیایی