مدرس: استاد آتنا پوشنه

درس: زبان تخصصی

مقطع : کاردانی

رشته: انبارداری و کاتالوگ