زبان تخصصی تجاری سازی

واحد: زبان تخصصی   تجاری سازی

مدرس: فرزاد فخر

مقطع: کارشناسی