زبان تخصصی رشته برق

مدرس: استاد الناز ارشادی

توضیحات: دروس اول و دوم زبان تخصصی رشته برق همراه با یک فایل ضمیمه شامل علائم اختصاری مندرج در دروس این واحد تخصصی

Private File - Access Forbidden Private File - Access Forbidden Private File - Access Forbidden Private File - Access Forbidden