درس : زبان تخصصی محیط زیست

مدرس: سمیه نیکو

توضیحات: با توجه به شرایط به وجود آمده و برگزار نشدن کلاسها به صورت حضوری به ناچار مجبور به برگزاری کلاس ها به صورت غیرحضوری هستیم.

در مورد درس زبان تخصصی هر جلسه من متن کوتاهی راجع به محیط زیست به صورت انگلیسی در اختیار شما قرار می دهم

سعی کنید متن را چند بار خوانده و با توجه به کلماتی که معنی آنها را برایتان می گذارم متن را برای خودتان ترجمه کنید و جلسه بعدی ترجمه متن را در اختیارتان قرار می دهم

تا رفع اشکال گردد. برای کلاس آزمایشگاه زبان تخصصی سعی می کنم به صورت فایل صوتی در اختیار شما قرار دهم تا با مهارت خواندن متون انگلیسی آشنا شوید.

Private File - Access Forbidden