جلسه سوم

درس: زبان تخصصی محیط زیست

مدرس: استاد سمیه نیکو

مقطع: کارشناسی