زبان تخصصی 2

مدرس: استاد حسن آبادی

کتاب منبع درس زبان تخصصی 2 صرفا 5 درس اولش مطالعه شود( تاصفحه 48)

Private File - Access Forbidden