درس: زبان تخصصی 2

مدرس: استاد حسین آبادی

رشته: حسابداری صنعتی

مقطه: کارشناسی