زبان عمومی :


استاد محمد تقی مهرپرور
مقطع کاردانی

فايلهای دوازده گانه تصويری از صفحات کتاب درسی گرفته و بارگذاری شده که متن های درسهای چهارگانه و تمرين های انتخابی هر درس با پاسخ آنها را شامل می شود.
فايلهای صوتی 4 گانه ای نيز برای گوش کردن به قرايت متن ها تهيه شده و فایلهای WORD PDF شامل معانی واژه های مهم هر درس و ترجمه به فارسی ساده آنها تهيه و ارسال شده يا خواهد شد.
ضمنا برای آشنایی دانشجويان با قالب سؤالهای آزمون، نمونه ای از سؤالهای يکی از ترم های پيشين نيز در همين جا در اختيار دانشجويان قرار خواهد گرفت. که البته سؤالات آزمون اين ترم بهيچ وجه عين نمونه نخواهد بود ولی فرم و قالب مشابه خواهد بود.
Private File - Access Forbidden