مدرس: استاد مرتضی جوادی

درس: زبان عمومی

مقطع: کاردانی

توضیحات: هر دو گروه (کلاس)

Private File - Access Forbidden