مدرس: استاد مرتضی جوادی

درس: زبان عمومی

مقطع: کاردانی

هر دو کلاس