زبان عمومی جلسه چهارم

مدرس: استاد مرتضی جوادی 

درس: زبان عمومی

رشته:هر دو گروه

مقطع: کاردانی-کارشناسی