درس: زبان عمومی

مدرس: استاد محمد تقی مهرپرور

Private File - Access Forbidden

توضیحات استاد :
با سلام. تمامی فايل هايی که اينجانب تا امروز بارگذاری نموده ام فقط به آموزش زبان عمومی مربوط است و بگونه ايست که دانشجويان بتوانند خودشان در منزل با استفاده از آنها درسهای چهرگانه انثخابی را به آسانی ئ به صورت خود آموز ياد بگيرند. برای هر درس يک فایل تصويری از صفحات متن درس و تمرين های انتخابی همراه با پاسخ ، يک فايل pdf شامل واژه های مهم درس و ترجمه ساده و مبتنی بر آموزش زبان عمومی در سطح مقدماتی، و يک فايل صوتی کپی شده از CD اصلی کتاب درسی منتخب (کتاب Active 1 ، ويرايش سوم) می باشد . که مجموعا دوازده فايل را شامل می شود. دانشجويان بايد درسها را به ترتيب از درس 1 تا درس 4 با استفاده از متن کتبی همزمان با گوش کردن به فايل صوتی مربوطه و دنبال کردن متن ترجمه شده ، جمله به جمله ياد بگيرند. و همزمان با ياد گرفتن ترجمه هر جمله، معانی واژه های مهم آن جمله را از روی ليست واژه ها که با ترجمه درس در قالب يک فايل ارائه شده ياد بگيرند. بعد از يادگرفتن هر درس تلاش شود تمرين های انتخابی مربوط به درس را که در قالب فايل تصويری برای هر درس در یک صفحه و نيم ارائه شده بدون توجه به پاسخ ها جواب دهند و برای اطمينان از درستی جوابشان به پاسخها مراچعه نمايند. شماره هر درس و پاسخ تمرين های هر درس در بلای تصوير ها بصورت دستی نوشته شده ، همچنين فایلهای ترجمه و واژه های هر درس بالای صفحات pdf مربوطه تايپ شده است. برای آشنایی دانشجويان به فرم سؤالات آزمون، بعدا يکی از سؤالات آزمونهای قبلی بارگذاری خواهد شد که فقط قالب سؤالها و فرم هر سؤال مشابه سؤالات آزمون ترم جاری خواهد بود ولی عين سؤالها البته متفاوت خواهد بود.موفق باشيد مدرس: مهرپرور .