درس: زمین شناسی و آزمایشگاه

مدرس: استاد نگار طیب زاده

گروه درس: 982