درس: سرمایه گذاری خطر پذیر (فصل1تا5)

مدرس: استاد محمد حسن سلمانی

رشته: مدیریت تجاری سازی

مقطع کاردانی

Private File - Access Forbidden