درس: سوخت و احتراق

مدرس: استاد سید حامد شریف واقفی

مقطع: کارشناسی

رشته: فناوری مکانیک