جلسه اول

درس: سیستم های اطلاعاتی حسابداری

رشته: حسابداری صنعتی

مقطع : کارشناسی

مدرس: استاد حسین ابادی

Private File - Access Forbidden