مدرس: استاد محمد حسین مجتهدی

درس: سیستم کنترل خطی

مقطع: کارشناسی