درس :سیم کشی روشنایی فنی

مدرس: استاد دانیده

مقطع:کاردانی فنی

رشته : برق صنعتی

توضیحات:شامل جلسات اول تا چهارم

Private File - Access Forbidden

شامل جلسات جلسات پنجم تا پانزدهم

Private File - Access Forbidden