درس: شناخت غلات و صنایع وابسته
استاد زهره حاسبی
رشته: مهندسی فناوری صنایع آرد